Copyright

Inform�cia, ktor� je uveden� na t�chto str�nkach, bola pripraven� so v�etkou pozornos�ou a s d�razom na vecn� spr�vnos�. Napriek tomu nevylu�ujeme, �e sa v nej m��u n�js� drobn� nezrovnalosti, spojen� s prirodzen�m v�vinom pop�san�ch produktov. Pou�itie inform�ci� z tejto str�nky bez konzult�ci� s autormi je prejaven�m slobodnej v�le a zodpovednosti ka�d�ho �itate�a. Autori str�nky nenes� zodpovednos� za ak�ko�vek �kody, ktor� by mohli vznikn� v d�sledku (ne)pou�itia dan�ch inform�ci�, ich nespr�vneho pochopenia a interpret�cie, v d�sledku nefunk�nosti alebo nedostupnosti str�nky, a pod. Ak m�te k obsahu str�nky pripomienky, budeme radi, ak n�m ich za�lete elektronickou po�tou. Autori maj� pr�vo vn�a� zmeny do obsahu tejto str�nky bez predbe�n�ho upozornenia, vr�tane pravidiel pou��vania tejto str�nky, preto V�s pros�me �as od �asu obozn�mi� sa so zmenami. Pou��vanie tejto str�nky ozna�uje s�hlas s tu uveden�mi pravidlami.

Pou�itie obsahu internetovej str�nky www.entro.sk vcelku alebo v �astiach, vr�tane materi�lov, z�skan�ch z tejto str�nky, za ��elom publik�cie alebo prekladu v akejko�vek forme bez predch�dzaj�ceho p�somn�ho s�hlasu autorov str�nky nie je povolen�. Inform�cie tu uveden� m��ete pou��va� v�lu�ne pre Va�e osobn�, nekomer�n� potreby. Odkazy na t�to str�nku je mo�n� uskuto��ova� iba na hlavn� str�nku a to tak�m sp�sobom, �e nebud� ak�mko�vek sp�sobom skryt� (zakryt�) autorsk� pr�va, �e o umiestnen� odkazu n�s upovedom�te elektronickou po�tou, a �e prestanete uverej�ova� odkaz, ak V�s na to vyzveme. Rovnak� podmienky sa t�kaj� p�somn�ch materi�lov (v�tla�ky, s�bory, sprievodn� inform�cia...), zasielan�ch v po�tov�ch z�sielkach na vy�iadanie z�ujemcov, a to obsahu aj formy. Pou�it� logotypy, n�zvy a obchodn� zna�ky s� obchodn� zna�ky alebo registrovan� obchodn� zna�ky zodpovedaj�cich vlastn�kov.

web design, obsah: (C) entro, 1993-2014