Počítače do dlane


Viac ako 10 rokov sme uvádzali na slovenský trh výnimočné počítače do dlane PSION a informačné riešenia, založené na ich využití. Spoločnosť PSION so sídlom vo Veľkej Británii sa špecializovala na vývoj, výrobu a distribúciu vreckových počítačov (počítačov do dlane). V roku 1984 uviedla na trh mimoriadne úspešný model Organiser, ktorý vlastne vytvoril pojem "elektronický organizér", používaný dnes pre označenie celej kategórie výpočtovej techniky. PSION je pionierom na trhu aplikácii mobilnej výpočtovej techniky, či už pre osobné, alebo i pre podnikateľské použitie.

V roku 2001 PSION oznámil fúziu s firmou TEKLOGIX - popredným dodávateľom industriálnych mobilných počítačov. Odvtedy sa aj naše ťažisko sústreďuje na modely Workabout a mobilné terminály TEKLOGIX a na mieru šité riešenia, založené na využití týchto unikátnych zariadení. Od r.2002 sa prestávajú vyrábať manažérske počítače PSION, spoločnosť sa sústreďuje na priemyselné riešenia. Pretože medzi fanúšikmi počítačov PSION je stále veľa záujemcov aspoň o použité počítače, uvádzame tu parametre aj týchto modelov.

Široká ponuka modelov pokrýva celé spektrum použitia. Tieto mobilné počítače môžu byť použité autonómne, alebo ako súčasť väčších komplexných mobilných informačných systémov. Všetky z nich je možné programovať vďaka širokému spektru programovacích nástrojov.

Počítače PSION sa vďaka bohatej funkčnosti vstavaných aplikácií a rozsiahlym možnostiam programovania stali súčasťou komplexných informačných systémov. Uvádzame len niektoré príklady použitia u zákazníkov na Slovensku. Príklady predstavujú využitie počítačov PSION Workabout a ich nasledovníkov.


mobilný predaj
Zjednodušenie rozvozu a predaja tovaru. Umožňuje vystavovať daňové doklady priamo u zákazníka, spravovať adresár zákazníkov, udržovať prehľad o stave tovaru (skladu v automobile), vykonávať inventúru. Uzávierka umožňuje prenášať všetky potrebné údaje do podnikového ekonomického systému aj prostredníctvom modemu. Riešenie je preto vhodné aj pre veľké firmy s predajcami, ktorí sa pohybujú po veľkom území.

registračná pokladňa

Zvyčajne sa používa ako súčasť predchádzajúceho systému mobilného predaja. Opodstatnenie má však aj tam, kde nie je potrebné pripojenie k ekonomickým a účtovným systémom a úlohou je iba vystavenie zjednodušeného daňového dokladu podľa zákona o registračných pokladniach. Táto registračná pokladňa je skutočne mobilná. Samozrejme, riešenie je certifikované. Používa sa v spojení s miniatúrnou tlačiarňou pre tlač potrebných dokladov (blok z registračnej pokladne, prípadne dodací list a faktúra).

objednávkový systém

Zjednodušenie a zrýchlenie práce predajcov v teréne. Predajca vytvára objednávku pomocou katalógu výrobkov s čiarovými kódmi. Zosnímaním čiarového kódu z výrobku sa vytvoria objednávky a po prenose do centrálneho PC (priamo alebo modemom) prebehne ďalšie spracovanie (zabezpečenie rozvozu, vystavenie faktúr, marketingové spracovanie údajov a pod.).

skladové hospodárstvo a správa majetku

Činnosti spojené s nákupom a skladovaním výrobkov, prípadne správou majetku sú náročné z hľadiska koordinácie, riadenia a kontroly. Sú sprevádzané veľkým množstvom obiehajúcich dokladov, ako sú požiadavky na výdaj, výdajky, príjemky, prípadne dodacie listy a pod. Nasadenie počítača PSION do skladov umožní odstránenie papierových dokladov a urýchlenie práce s tovarom. Počítač PSION umožňuje príjem a výdaj zo skladu, inventúry s náväznosťou na skladové hospodárstvo podporované ekonomickým systémom organizácie. Veľkou výhodou je použitie snímača čiarového kódu, ktorý podstatne zjednodušuje všetky operácie spojené s vyhľadávaním tovarových položiek.

odpočty spotreby médií

Využitie vo vodárenských, energetických a plynárenských podnikoch. Je to typická aplikácia zberu dát na geograficky rozľahlej oblasti. Hand-held počítače majú významnú úlohu v urýchlení celého cyklu a odstránení chybovosti. Zrýchlenie cyklu odpočet-spracovanie-fakturácia prináša značný efekt. Ekonomické prepočty a skúsenosti zo zahraničia ukazujú návratnosť investície behom pol až 3/4 roka.

Z dátového súboru na centrálnom počítači sa pripravia podklady pre odčítačov (adresy a ďalšie pomocné údaje - umiestnenie meracieho zariadenia, jeho číslo, starý stav). Pomocou aplikačného programu potom odčítač môže nielen zadávať nový stav na merači, ale tiež efektívne organizovať svoju prácu: vyhľadávať adresu podľa rôznych kritérií, vytvárať si dopredu trasu, kontrolovať či v danej lokalite odčítal všetky merače a pod. Pre zamestnávateľa sú užitočné funkcie kontroly práce odčítača a reálnosti údajov, automatický záznam času uskutočnenia odpočtu. Po návrate do podniku sa dáta prenesú do nadriadeného počítača k ďalšiemu spracovaniu. Je reálne, že už v ten deň sa môžu odberateľom odoslať faktúry. Niečo také je klasickým spôsobom získavania dát nedosažiteľné - len samotné prepisovanie dát z knihy odčítača zaberie niekoľko dní. Zároveň sú vylúčené chyby prepisu údajov.

Moderné meracie zariadenia, hlavne pre veľkoodber (kde sa zaznamenáva nie len celkové množstvo, ale aj časové rozloženie odberu) bývajú vybavené komunikačným rozhraním umožňujúcim priame prenesenie dát do hand-held počítača. Tu je úspora času jednoznačná - žiadne prepisovanie, žiadne chyby.

kontrola a údržba

V každej prevádzke - strojárskom závode, chemickej alebo potravinárskej výrobe - je potrebné vykonávať periodickú údržbu zariadení a plánovať opravy, výmeny apod. Použitie počítačov Workabout opäť môže tuto prácu spresniť a zrýchliť. Na základe údajov z centrálnej databázy zariadení revízny technik v dialógu určenom programom na počítači Workabout zaznamená potrebné údaje o stave zariadenia, prípadne hodnoty z meracích zariadení. Po spätnom prenesení do databázy je možné vyhodnotiť stav zariadení a plánovať údržbu. Pre ľahšiu identifikáciu môžu byť jednotlivé zariadenia označené čiarovým kódom.

Ak má pracovník v konkrétnych intervaloch kontrolovať určité zariadenia, systém umožňuje jednoduché overenie jeho kontrolnej činnosti. Ak označíme jednotlivé kontrolné miesta čiarovým kódom, môže počítač Workabout automaticky zaznamenávať čas, kedy bolo toto miesto kontrolované - bez vplyvu obsluhy, ktorá len zosníma čiarový kód.

bezpečnostné systémy

Podobne ako v predchádzajúcom systéme, pri ochranných činnostiach je potrebné kontrolovať správny priebeh strážnej služby, ostrahy objektov, prevozu peňazí. Prepojenie počítaču Workabout s centrálnym počítačom umožňuje dynamické zmeny prístupových kódov a hesiel, diaľkové ovládanie otvárania objektov (dverí, trezorov, prevozových vozidiel) v závislosti od ostatných údajov, poskytovaných prenosným počítačom (údaje z čidiel, údaje o polohe z GPS systému a pod.).

podpora marketingu (Series 3, Series 5)

Pre marketingovú a predajnú činnosť je dôležitý aktuálny prehľad kontaktovaných firiem, zákazníkov, priebehu spracovania ponúk a prieskumov a pod. Vreckový počítač umožní obchodnému zástupcovi vytvárať tieto údaje v elektronickej podobe priamo pri práci v teréne a tiež ich pri jednaní so zákazníkom využívať. Rozsiahly cenník a katalóg tovaru je na vreckovom počítači veľmi operatívny a užitočnejší, ako tlsté papierové zoznamy. Vreckový počítač môže byť predajcom súčasne využívaný pre ďalšiu agendu - plánovanie času, evidenciu nákladov (cestovné). Tieto informácie môže zdieľať s informačným systémom podniku. V porovnaní s notebookmi je aj toto riešenie dostupné okamžite po zapnutí počítača - netreba teda čakať niekoľko minút na "nábeh" operačného systému a aplikácie.

ostatné

Uvedeným prehľadom nie je samozrejme spektrum aplikácií konečné - tieto prístroje možno využiť takmer všade. Prišli ste na niečo, čo by te potrebovali, ale nenašli ste to v zozname? Skontaktujte sa s nami


...a viete ako na to